Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti ALTA TRADING s.r.o., se sídlem Zahradní 774/7, PSČ 742 35 Odry, identifikační číslo: 29455642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54773 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku - internetového obchodu prodávajícího, telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Obdobně se tyto obchodní podmínky použijí i na osobní prodej v provozovně prodávajícího, s výjimkou ustanovení o odstoupení od smlouvy upravené v článku 5 těchto obchodních podmínek.

1.2.Kontaktní údaje prodávajícího:

1.3.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.altatrading.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.4.Kupujícím může být jednak spotřebitel, tedy každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (nebo s ním jinak jedná) mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání (tento bude dále v ustanoveních těchto obchodních podmínek, která se specificky týkají pouze jeho označován jako „kupující spotřebitel"); kupujícím může dále být fyzická či právnická osoba, která není spotřebitelem a uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (nebo s ním jinak jedná) v rámci své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo při výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet takové osoby (tato osoba bude dále v ustanoveních těchto obchodních podmínek, která se specificky týkají pouze jí označována jako „kupující - podnikatel"); v ustanoveních obchodních podmínek, která se týkají jak kupujícího - spotřebitele, tak kupujícího - podnikatel, budou tito společně označování označováni jako kupující.

1.5.Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a v případě vztahů s kupujícím - spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele"). Na veškeré osobní údaje získané od kupujícího se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícím provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá.

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.4.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (viz.dopravní podmínky). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5.Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1.objednávaném zboží – druh a množství zboží (objednávané zboží vybere kupující vyplněním množství u příslušného zboží a kliknutím na tlačítko „Do košíku");

3.5.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

3.5.3.Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
(dále společně jen jako „objednávka").

3.6.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7.Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.8.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy a má platnost sedm (7) dnů.

3.9.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10.Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky v nejbližší možné době (v závislosti na pracovní době, dostupnosti zboží na skladu nebo u výrobce). Přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"), současně s tímto přijetím objednávky zašle prodávající kupujícímu i tyto obchodní podmínky v elektronické podobě, případně další dokumenty.

3.11.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací).

3.12.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.13.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.14.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.2.bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek.

4.2.Vzhledem k tomu, že uvedené způsoby platby nesplňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, prodávající nepodléhá evidenční povinnosti, a tedy nemusí zasílat údaje o platbě správci daně, ani vystavovat kupujícímu účtenku podle tohoto zákona.

4.3.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupujícímu - podnikateli může prodávající umožnit uhrazení části kupní ceny před odesláním zboží formou zálohy a doplacení zbylé části kupní ceny po odeslání zboží.

4.6.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu s dodávkou zboží, případně v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat na elektronickou adresu prodávajícího (info@altatrading.cz) nebo přímo na adresu sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO PODNIKATELE OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.Kupující - podnikatel nemá ze zákona právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy může kupující - spotřebitel při podstatném porušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.2.Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny.

7.3.V případě odstoupení prodávajícího o kupní smlouvy, se tento pokusí kupujícího kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu, jinak vrátí kupujícímu na jeho účet do 14 dnů od odstoupení od smlouvy uhrazenou platbu.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v případě kupujícího - spotřebitele dále zákonem o ochraně spotřebitele).

9.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

9.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.4.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním (zejména v případě infratrubic), u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4.Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zařízení v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Kupující - podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zařízení v době dvanácti (12) měsíců od převzetí, u infratrubice v době šesti měsíců (6) od převzetí. Zvláštní upozornění pro případ uplatnění práv zvady u infratrubic: nelze uplatnit odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením výrobku (tedy v případě infratrubic nelze reklamovat, že nevydrží svítit větší počet hodin než je pro tento druh výrobku běžné, případně u výrobku deklarované).

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

9.5.1.mechanickým poškozením zboží, prokazatelně nedovolenými zásahy či živelnou katastrofou

9.5.2.prokazatelně nesprávným užíváním či užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

9.5.3.prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

9.6.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.Kupující se stává vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

10.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

10.4.V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

10.5.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.7.Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu prováděcích nařízení vlády, jsou v souladu s těmito předpisy. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek.

10.8.Prodávající je registrován v seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí pod registračním číslem 005540/16 ECZ. Prodávající uzavřel smlouvu o kolektivním plnění se společností ELEKTROWIN a.s. a své povinnosti stanovené v zákoně o odpadech plní podle §37h odst. 1 písm. c) tohoto zákona. Při nákupu nového elektrozařízení má kupující právo u prodávajícího zdarma odevzdat nahrazované zařízení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.Nakládání s osobními údaji kupujícího, který je fyzickou osobou, podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.

11.2.Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího, jimiž se rozumí jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

11.3.Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů

11.4.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.5.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6.Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo pověřený zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.7.Požádá-li kupujícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.8.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

11.9.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Kupující může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.2.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dostupný zde.

12.6.Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2017. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Poučení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Poučení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce") tímto v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení"), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt) o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu v reklamačním řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu je tedy plnění kupní smlouvy a plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  • Osobní údaje Subjektu budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně po dobu 10let dle zákona o DPH.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu nebude docházet k jejich automatickému profilování.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky předány poskytovateli doručovacích služeb a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení